Belediyenin Görevleri yazısına puan ver :
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan | 19,00 / 10 | 4 kisi / 76 puan verdi.
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

Belediyenin Görevleri
Belediyeler, görevleri bakımından yönetim yapımızın önemli unsurlarını oluşturmaktadırlar. Belediye Kanununun 15. maddesinde sayılan görevler, yaşamımızı, sağlıklı ve huzurlu bir çevrede geçirmemizi sağlamaya yöneliktir. Bu görevlerden bazıları şunlardır:

1- Kentin altyapısı ile ilgilenmektedir. Bunun içerisine su dağıtımı, şebeke dağıtımı, kanalizasyon, şehiriçi yollar, doğalgaz dağıtımı vs. gibi işler belediyeye aittir.

2- Çöp toplama, yolların temizlenmes, itfaiye hizmetler, zabıta hizmetleri, cadde ve sokak temizliği ve halk sağlığını koruma gibi görevler.

3- Şehir içerisinde imar ile ilgili izin ve belgeler belediyenin görevleri arasındadır.

4- Şehrin ekonomik işleri belediyenin kontrolü altındadır. Fiyat ve ücret tespit etme, haller açma, pazar yerleri kurma, sanayi bölgeleri kurma vs. gibi görevler belediyeye aittir.

5- Şehir içerisinde eğitim ile ilgili görevleri vardır. Okul öncesi eğitim verme, mesleki eğitim kursları düzenleme ve kütüphane açma vs. gibi görevleri vardır.

6- Sağlık hizmetleri, dini görevler, nikah işleri, yurt açma ve ucuz konut yapma gibi görevleri vardır.

7- Şehir içerisindeki ulaştırma alanındaki işler belediyeye aittir.

8- Eski tarihi eserleri koruma, kültür merkezi açma, spor alanları yaratma, tiyatro müze ve sinema salonları açma gibi görevleri vardır.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Belediyenin diğer başlıca görevleri şunlardır:
Sağlık görevleri: salgın ve bulaşıcı hastalıklarla savaşmak; otel, lokanta, dükkân, fırın gibi yerlerin sağlık ve temizlik denetimini yapmak; mezbaha, kanalizasyon, genel hela, dispanser, hastahane v.b. yaptırmak; şehrin temizliğini sağlamak.

İmar görevleri: şehrin imar planına göre yol, köprü v.b. yaptırmak; yurttaşlara imar planına uygun inşaat ruhsatı vermek ve bunların uygulanmasını denetlemek.

Kültür görevleri: kütüphane, tiyatro, müze v.b. kurumlar açmak. Sosyal yardım görevleri: fakirler ve kimsesiz çocuklar için yurtlar v.b. yerler açmak.

Zabıta görevleri: belediye emir ve yalaklarına uyulmasını sağlamak; bunun için gerektiğinde temel ihtiyaç maddelerine narh koymak.

İtfaiye görevleri: şehirde yangın çıkmasını önleyici tedbirleri almak, yangın söndürmek için gerekli araç ve personeli daima hazır tutmak.

Ekonomik ve ticarî hayatı düzenleyici görevler: fiyatları denetlemek, tarifeleri düzenlemek; tartı ve ölçü âletlerini kontrol etmek; tanzim satışları yapmak; elektrik ve havagazı işletmeleri kurmak ve işletmek.

Belediyenin Görevleri Nelerdir
• Umuma açık olan yerlerin temizliğine, intizamına bakmak;

• Umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, taranıp temizlenmesine, eğlenmesine mahsus lokanta, birahane, gazino, kahvehane, kıraathane, meyhane, han, otel, hamam, sinema, tiyatro, bar, dansing ve emsali yerlerin ve bu mahallerde satılan ve kullanılan şeylerin temizliğine, sıhhiliğine ve sağlamlığına dikkat etmek ve kanun ve talimatname (yönetmelik) mucibince (gereğince) bu gibi yerlerin işletilmeleri için gece ve gündüz açık kalmalarına ve inzibati sebeplere nazaran zabıtaca verilecek ruhsat üzerine sınıflarına ve tarifelerine göre bunlar için ruhsatname vermek ve açık ve kapalı bulunacağı saatleri mahalli en büyük mülkiye amirinin de muvafakatı alındıktan sonra tayin eylemek. Bu gibi yerlerde işi çeviren ve çalışanların ehliyet ve sıhhatleri müsait olup olmadığına göre işlemelerine izin vermek veya menetmek,

• Salgın ve bulaşıcı insan ve hayvan hastalıklarının önüne geçmek ve yayılmasına mani olmak için mahsus kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince uygulanan tedbirler hakkında hükümet teşkilatıyla birlikte çalışmak;

• Mürebbiye, sütnine, hizmetçi, aşçı, çamaşırcı, uşak, hamal, şoför, arabacı, kayıkçı, berber, mevaddı gıdaiye satıcısı, süthanelerde hizmet edenlerle süt satanlar ve emsali ve halk ile temas eden hizmet erbabı işçilerin sıhhi ve fenni muayenelerini yaptırmak, ehliyet ve sıhhat vesikaları alanların işlemelerine izin vermek ve bunları daima tescil ederek müseccel olmayanları menetmek;

• Yol, meydan, pazar, iskele, köprü, ve nehirler gibi umuma ait yerlerden ve denizlerden bir kısmını gelip geçişi engellemeyecek şekilde kullanacaklara izin vermek ve ruhsatsız işgalleri menetmek;

• İnşaat tamir ve ilaveler için kanun gereğince ruhsat vermek, kanunsuz veya ruhsatsız başlanan ve yapılmakta olan inşaatı men ile hususi kanunların hükümlerini tatbik ve kazılı binaları ve baca ve duvarları yıktırmak, arsalarla yangın yerlerindeki kuyu ve çukurları kapattırmak veya tehlikelerini defetmek;

• Dilencileri dilenmekten menedecek tedbirleri almak;

• Bırakılmış veya bulunmuş çocukları, delileri, dalanmış ve kudurmuşları, sokakta bayılanları, kazaya ve afete uğrayanları koruyup gözetmek,

• Belediye kanun, nizam ve yasaklarına uymayan, kanunen ruhsata tabi iken ruhsatsız yapılan, beldenin selamet, intizam, sıhhat ve huzurunu ihlal eden şeylere meydan vermemek ve bunları menetmek;

• Umumun kullanacağı şeylerin satıldığı ve muhafaza olunduğu mahallerin, umumun içinde yatıp kalacağı, barınacağı ve bineceği, çalışıp işleyeceği veya hayvanlarını koyacağı yerlerin sıhhi şartlara uygun olmasını temin etmek,

• Halk için kütüphane ve okuma salonları açmak, belediye bahçeleri, fidanlıkları, çocuk bahçeleri, oyun ve spor yerleri yapmak, belediye koruları yetiştirmek, bunları korumak ve işletmek;

• Fakir ailelerin ikiz çocuklarına, tüm öksüz, fakir, kimsesiz çocuklara para, hekim ilaç, yeme, içme, giyinme, barınma, tahsil, terbiye cihetlerinden yardım etmek, fakir hastalara meccanen (parasız) bakmak, ilaç vermek, fakir cenazelerini meccanen kaldırmak, alil işten aciz olup da bakacak kimsesi olmayanlara bakmak;

• Yetimhane, acezehane, doğum ve emzirme ve mecburi olarak meccani doğum evleri yapmak ve işletmek;

• Yersiz, yurtsuz olanlara iş bulmak, bunlardan garip olup çalışamayanları memleketine göndermek, kimsesiz kadın ve çocukları korumak;

• Gençler için mahallin ihtiyacıyla mütenasip stadyumlar tesis etmek ve işletmek;

• Belediyeye ait eğlence yerleri tesis etmek ve işletmek;

• Eczanesi olmayan yerlerde hususi kanuna tevkifan eczane açmak, fakirlere parasız veya ucuz ilaç vermek, ücretli ücretsiz muayenehane, dispanser vücuda getirmek, fakirler için meccani doğum yardımını temin etmek üzere ebe istihdam etmek;

• Ucuz belediye meskenleri yapmak ve belediye namına inşaat yaparak icar etmek (kiralamak), gelişmeye uygun yerlerde arazi alarak yeni plana göre düzenlemek ve yeniden inşaat yapmak isteyenlere satmak; • Fakirler için yatı evleri yapmak ve idare etmek.Belediye Kanunu’nun yanısıra diğer yasalarla da belediyelere birçok görevler verilmiştir. Örneğin, İmar Kanunu önemli görevler vermektedir.

Belediye, Belediyenin Görevleri, Belediyenin Görevleri Nedir, Belediyenin Görevleri Nelerdir, Belediyenin Görevleri Madde Madde, Belediyenin Görevleri Maddeler Halinde, Belediyenin Görevleri Kısaca, Belediyenin Görevleri ve Sorumlulukları,