Hakkında Bilgi

Fen ve Teknoloji-3

Fen ve Teknoloji-3

1.Aşağıdakilerin hangisinde sindirim esnasında besinlerin izlediği yol doğru verilmiştir?
A) yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak
B) mide, incek bağırsak, kalın bağırsak
C) ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak
D) ağız, yemek borusu, yutak, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak

2. I. Besinler vücudumuzda kan yolu ile taşınır.
II.Besinlerin kana geçebilmesi için küçük parçalara ayrılması gerekir.
III.Besinler kana geçebilmek için vücudumuzda birtakım salgılar tarafından parçalanır.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)I, II D)I, II, III

3.Büyüme ve gelişme çağında bulunan bir insanın en fazla ihtiyaç duyduğu besin hangisidir?
a) Madensel tuzlar b) yağlar c) proteinler d)karbonhidratlar

4. Vücudumuzda enerji oluşurken ortaya çıkan atıkları boşaltım organlarına taşıyan yapı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) idrar B) kalp C) kan D) böbrekler

5. I. Besinleri parçalamak.
II. Boşaltıma yardımcı olmak.
III. Sindirime yardımcı olmak.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dişlerin görevlerindendir?

A) yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III

6. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde doğru bilgi verilmiştir?
A. iki madde arasındaki ısı alışverişi dengeleninceye kadar devam eder.
B, Maddeler; katı, sıvı, gaz ve buhar olmak üzere 4 halde bulunabilir.
C. Erime; sıvı bir maddenin katı hale geçmesidir
D. Katı maddeler, sıvı ve gaz hale geçerken yapıları bozulur.

7. Yandaki resimde verilenlere göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
A. Su, buharlaşmadan yok olur.
B. Su buharı soğutulduğunda yok olur.
C. Su buharı suyun katı halidir.
D. Isınan su buharlaşır.

8- Hangi seçenekte ifade doğrudur?
A. Isıtılan maddelerde sıcaklık meydana gelir.
B. Isınan elektrik telleri kısalır.
C. Kolonyanın buharlaşması için ısıtmamız gerekir.
D. Hava ısındıkça termometrenin göstergesi aşağıya iner.

9. Yaz aylarında gördüğümüz bulutların, kış aylarındakine göre daha yüksekliklerde olmasının nedeni nedir?
Yaz aylarında havanın hızlı ve çok ısınması.
Kışın havanın yağışlı olması.
Yazın buharlaşmanın daha hızlı olması.
Bulutların farklı tiplerinin olması.

10. Aşağıdakilerden hangisi, yakıt olarak kullandığımız taş kömüründen sağlanan enerjinin kaynağının, güneş olduğuna kanıt olabilir?
Taşkömürünün yeraltından çıkarılması.
Taşların yakıt olarak kullanılmaması.
Taşkömürünün güçlü bir enerji kaynağı olması.
Taşkömürünün bitkisel kökenli olması.

11. Kışın şehirlerarası yolculuk yapan otobüsün camları buğulandığı hâlde otobüsteki yolcuların gözlük camları neden buğulanmaz?
Gözlük camları otobüs camına göre küçük olduğu için.
Gözlük camları farklı maddeden yapıldığı için.
Gözlük camı ile otobüsteki hava aynı sıcaklıkta olduğu için.
Otobüsün içinde hava dolaşımı olmadığı için.

12. Maddelerin suda yüzmeleri ya da batmaları aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
a) yüzeyleriyle b) kütleleriyle
c) hacimleriyle d) yoğunluklarıyla

13. Havası inmiş bir futbol topunun güneşe tutulunca şişmesi, ısının etkisiyle kola şişesinin patlaması neyin göstergesidir?
a) havanın b) genleşmenin
c) katılaşmanın d) büzülmenin


14. 35 Ml 24 mL 42 mL
Yukarıdaki aynı büyüklükte bulunan 3 tane kap, aynı özellikteki ısıtıcılara 4 dakika ısıtılıyor.
Kaplardaki sıcaklık artışının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A. I, III, II B. I, II, III
C. III, I, II D. II, I, III

15. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliklerinden değildir?
A) kaynama noktası B) erime noktası
C) buharlaşma noktası D) donma noktası

16.İki kaptaki miktarları farklı, sıcaklıkları eşit sular için hangisi söylenemez?
A) Isıları farklıdır. B) Isı miktarları eşittir.
C) Miktarı az olanın ısı miktarı da azdır.
D)Miktarı fazla olanın ısı miktarı da fazladır

17) “Aynı kütleye sahip iki farklı maddeden birinin hacmi diğerinden daha fazladır.” Buna göre bu iki maddenin yoğunluklarıyla ilgili ne söyleyebiliriz?
a)Yoğunlukları aynı olur
Hacmi küçük olan maddenin yoğunluğu daha az olur.
Yoğunlukları hakkında bir şey söylenemez.
d)Hacmi büyük olan maddenin yoğunluğu daha az olur.

18) I. Kışın su boruları patlayabilir.
II. Şişme botlar güneşte bırakıldığında patlayabilir.
III.Sprey kutuları ateşe atıldığında patlayabilir.
IV.Yüksek bir yerden aşağı düşen camlar kırılabilir.
Hangileri, maddelerde genleşme ve büzüşmenin hayatımızda yarattığı olumsuz etkilerdendir?

A) Yalnız IV B) I ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV

19) Burcu elindeki su ile alkolü karıştırmıştır.Burcu iki maddeyi birbirinden ayırmak için bu maddelerin hangi özelliğine dikkat etmelidir?
A) rengine B) kaynama noktasına C) sıcaklığına D) miktarına

20- Ertuğrul, aynı miktarda sıvı yağ ve su alarak onları ocak üzerinde eşit sürede ısıtıyor. Suyun sıcaklığı yavaş artarken yağın sıcaklığının daha hızlı arttığını gözlemliyor. Ertuğrul, yaptığı gözlem sonucu aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir?
A) Maddenin sıcaklık artışı miktarına bağlıdır.
B) Maddenin sıcaklık artışı ısınma süresine bağlıdır.
C) Maddenin sıcaklık artışı cinsine bağlıdır.
D) Maddenin sıcaklık artışı hacmine bağlıdır.


21) I. Çok genleşen maddeler soğuyunca çok büzülür.
II. Tren rayları kışın döşeniyorsa uç uca döşenmelidir.
III. Elektrik telleri kışın bağlanıyorsa gergin bağlanmalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri doğru değildir?

a) Yalnız I b) Yalnız II
c) I ve III d) I, II ve III


22)Hacmi 1 cm3 olan alüminyumun yoğunluğu 2,7 g/cm3 tür.
Hacmi 0,5 cm3 olan alüminyumun yoğunluğu kaç gram/santimetreküp olur?

a) 13 b) 5,2 c) 2,7 d) 1,3


23)Aşağıdakilerden hangisinde cisimlere etki eden kuvvet diğerlerinden farklıdır?
Mıknatısın iğneyi çekmesinde.
Vincin yükü kaldırmasında.
Yüksek bir yerden bırakılan topun yere düşmesinde.
Yünlü kumaşa sürtülen tarağın kâğıt parçalarını çekmesinde.


24) K noktasından serbest bırakılan eşit kütleli cisimlerden X, P noktasına kadar çıkarken; Y, O noktasına kadar çıkabiliyor.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

(Bölmeler eşit uzunluktadır.)
Y cismine etkiyen sürtünme kuvveti daha büyüktür.
X cisminin yüzeyi Y’ye göre daha pürüzlüdür.
Her iki cisim de KL arasında hızlanır.
Y zımpara kâğıdı kaplanmış takoz, X cam takoz olabilir.

25. “Cisimler arasında fiziksel temas sonucu ortaya çıkan kuvvetlere temas kuvvetleri denir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangileri temas kuvvetleri etkisiyle meydana gelir?

Belli bir yükseklikten serbest bırakılan taşın yere düşmesi.
Rüzgârlı havada yerdeki hafif toz ve kâğıtların uçuşması.
Yün kumaş parçasına sürtülen plâstik tarağın, küçük kâğıt
parçacıklarını çekmesi.
Yuvarlanan bir topun, çarptığı ikinci topu harekete geçirmesi.
A. 1-3 B. 2-4 C. 1-2-3 D. 2-3-4


26) I.Mıknatısın kuzey kutbu N, güney kutbu S ile gösterilir.
II.Mıknatısın aynı adlı kutupları birbirini çeker, farklı adlı kutupları birbirini iter,
III.Tahta, cam, tebeşir gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilir
Yukarıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A. yalnız I B. I ve III C. I ve II D. II ve III

27) I, Hava ve su cisimlerin hareketine karşı sürtünme kuvveti uygulayarak direnç gösterir.
II. Suyun direnci havanın direncinden daha fazladır,
III. Aynı yükseklikten bırakılan bir cisim havada, sudan daha hızlı hareket eder.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A. yalnız I B. II ve III C. I ve III D. I. II ve III

28) I. Mıknatıs iki parçaya ayrılırsa mıknatıslık özelliğini kaybeder,
II. ikiye ayrılan mıknatısın her bir parçasında iki kutup vardır.
III. Bazı maddelere mıknatıslık özelliği kazandırılabilir.
IV. Mıknatıslık özelliği kazandırılan cisimlerde yalnız bir kutup bulunur.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. I, IV B. II ,III C. I, III D. II, IV

29) Arkadaşıyla misket oynayan bir çocuk duran misketlere başka bir misket çarpınca duran misketin hareket ettiğini görmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.Cisimler kuvvet etkisinde hareket eder.
B.Misketin diğer misketi hareket ettirmesi fiziksel temas sonucu oluşur.
C.Misketi hareket ettirmek için fiziksel temas gerektirmeyen bir kuvvet uygulanmıştır.
D.Kuvvet, duran bir cismi harekete geçirir.

30) Ali aynı zemin üzerinde 10 kg ve 20 kg kütleli iki cismi hareket ettirmeye çalışıyor. Kütlesi fazla olan cismin hareket etmesinin daha zor olduğunu fark ediyor.
Ali yaptığı deney sonucu aşağıdaki sorulardan hangisine cevap veremez?

A) Farklı kütledeki cisimleri hareket ettirmek için farklı kuvvete mi ihtiyaç vardır?
B) Yüzey cisme sürtünme uygular mı?
C) Cisme etki eden sürtünme kuvveti cismin yoğunluğu ile orantılı mıdır?
D) Cisme etki eden sürtünme kuvveti cismin kütlesine bağlı mıdır?

31.Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Cisimlerin hareketini zorlaştırır.
B) Temas gerektiren bir kuvvettir.
C) Genellikle harekete zıt yönde bir kuvvettir.
D) Her zaman hayatımızı zorlaştırır.

32. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Paraşütle yükseklerden atlayan paraşütçülerin hızım azaltan hava direncidir.
B. Sürtünme kuvveti hayatımızı her zaman zorlaştırır.
C. Sürtünme kuvveti olmasaydı yemek yiyemez, yazı yazamazdık.
D. Ağırlığı az ve geniş bir kumaştan yapılan paraşütle daha güvenli iniş yapabiliriz.

32. "Elektrostatik " aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru açıklanmıştır'?

A. sürtünme ile oluşan elektriklenme
B. elektrik santrallerinde üretilen elektrik
C. manyetik kuvvetin yarattığı elektrik
D. gök gürültüsünün diğer adı

33. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethederken gemilerin altına yağlanmış tomruklar döşeterek gemileri Haliç’e karadan hareket ettirerek indirmiştir.
Fatih Sultan Mehmet neden gemilerin altına yağlanmış tomruklar döşetmiştir?
A) Hava direnci fazla olduğu için
B) Suyun direnci fazla olduğu için
C) Gemilerin halatları dayanaksız olduğu için
D) Sürtünmeyi azaltmak için

34. Kurulu bir devrede hangisi yapıldığında ampulün verdiği ışığın parlaklığı artar?

A) Ampul ve pil sayısını aynı oranda artırmak
B) Pil sayısını sabit tutup ampul sayısını artırmak
C) Pil sayısı azaltıp ampul sayısını artırmak
D) Pil sayısını artırıp ampul sayısını sabit tutmak

35.“Baba duy nedir?” diye sorduğumda babam bana gerekli yanıtı verdi. Babamın verdiği yanıt aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a. Duy, pil yuvasına denir.
b. Duy, devrede elektriği açıp kapamaya yarar.
c. Duy, ampulün takıldığı yere denir.
d. Duy, devredeki elektriği iletir.

36) I. Pilin üstü çıkıntılı ucu pozitif (+), alt ucu negatif(-) kutuptur.
II. Her pilde iki tane pozitif, iki tane negatif kutup vardır.
III. Akümülatör bir çeşit büyük pildir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a. I ve III b. Yalnız I c. Yalnız II d. I, II ve III

37. Aşağıda devre elemanları ile ilgili bilgiler vardır. Bunların hangisi yanlıştır?
a. Anahtar kapalı konumdayken devreden akım geçmez.
b. Ampul elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
Pil devreye elektrik enerjisi veren güç kaynağıdır.
Bağlantı kabloları devre elemanlarının her iki ucuna bağlanmalıdır.

38) Şekillerde gösterilmiş olan K, L, M, N, P ve X lambalarından hangisi en parlak ışık verir?
A. K B. L ve M C. N ve P D. X

39. “Ahmet basit bir elektrik devresi kurdu. Bu devrede ampullerin parlaklığına etki eden faktörleri araştırmak istiyor. Düzenekteki her bir devre elemanının durumunu kontrol ettikten sonra pil sayısını artıyor. Pil sayısı artırılınca ampullerin parlaklığının nasıl değiştiğine bakıyor. Ahmet'in yaptıklarına göre bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Etkisi araştırılan faktör; yani pil sayısı bağımlı değişkendir.
B) Düzenekteki her bir devre elemanının durumu kontrol edilen değişkendir.
C) Etkisini araştırdığı pil sayısı bağımsız değişkendir.
D) Ampullerin parlaklığı pil sayısına bağlı olduğundan ampullerin parlaklığı bağımlı değişkendir.

40) Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
A. Bir devrede pil olmazsa ampul yanmaz.
B. Devrede anahtar açıksa devredeki ampul yanar.
C. Devredeki değişkenler pil ve ampullerdir.
D. Basit bir devre için pil ve ampul yeterlidir.

41) Çoğumuz Çince bilmeyiz. Ama Çin'de yapılmış bir elektrikli cihazın devre şemasını anlayabiliriz.
Aşağıdakilerden hangisi bize bu kolaylığı sağlar?

A. Şemalar Türkçe yazılmıştır
B. Şemalarda uluslar arası semboller kullanılır
C. Şemalar çok basit çizilmiştir
D. Şemaların her ülkenin dili ve sembolleri ile çizilmiştir.

42)Yukarıdaki devreyi inceleyen bir öğrenci aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamaz?
A) M anahtarı kapatılmadan hiçbir ampul ışık vermez
B) B ampulünün yanması için K ve L anahtarı kapatılır
C) A ve B ampulünün yanması için üç anahtarda kapatılır
D) Önce M anahtarı kapatılır. Sonra A lambasının ışık vermesi için
K anahtarı, B lambasının ışık vermesi için L anahtarı kapatılır.

43-Oluşum sırasına göre Ay’ın evreleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) yeni ay-dolunay-son dördün-ilkdördün
B) yeni ay-ilk dördün-dolunay-son dördün
C) yeni ay –son dördün-dolunay –son dördün
D) yeni ay-ilk dördün-son dördün-dolunay

44-Güneş’i gün boyu izlediğimizde Güneş’in hareket ediyor gibi görünmesinin temel sebebi nedir?
A)Güneş’in ve Dünya’nın küre olması
B)Güneş’in kendi etrafında hızlı dönmesi
C)Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi
D)Dünya’nın kendi etrafında dönmesi

45- Aşağıdakilerden hangisi Dünya’dan bakıldığında Ay’ın daima aynı yüzünün görüldüğünü açıklar?
Ay’ın kendi etrafındaki dönüşünü Dünya etrafındaki dolanımı ile aynı sürede tamamlaması.
Ay’ın sabit durması Dünya’nın Ay’ın etrafında dönmesi.
Ay’ın Dünya etrafındaki dönüşünü kendi etrafındaki dönüşünden daha uzun zamanda tamamlaması.
Ay’ın sadece Dünya etrafında dönmesi.

46- I. Uzay araçlarından çekilen fotoğraflar
II. Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi
III. Yaklaşan bir geminin önce bacasının sonra gövdesinin görünmesi
Dünya’nın küre şeklinde olmasının kanıtları yukarıdakilerden hangisi veya hangileridir?

A. I ve III B. II ve III C. yalnız II D. I ve III48- Ay, aşağıdaki olayların hangisinde etkili değildir?
a)Güneş tutulması b)Ay tutulması
c)Güneş’ten aldığı ışığı yansıtması d)Mevsimlerin oluşması


49)Dayım sabah Güneş’in doğuşuyla birlikte yola çıkarak
yürümeye başlamış. Önceleri gölgesi önündeyken daha sonraları gölgesi küçülmüş ve bir süre sonra arkasında oluşmaya başlamış.
Acaba dayımın yolculuğu hangi yönden hangi yöne doğru olmuştur?

A. doğudan batıya B. batıdan doğuya
C. kuzeyden güneye D. güneyden kuzeye

50) Ay’ın Güneş’in çevresindeki hareket süresinin 365 gün 6 saat sürmesi hangisinin sonucudur?
A. Çekim gücünün az olmasının
B. Dünya’nın uydusu olmasının
C. Küçük olmasının
D. Kendi çevresinde dönmesinin

51) Dünya’nın Güneş’in etrafındaki hareketi sırasında bazen Güneş’e yaklaşıp bazen de uzaklaşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)Ekseninin yörüngeye dik olmaması.
b)Dünya’nın kendi çevresinde dönmesi.
c)Dünya’nın yörüngesinin elips şekle sahip olması.
d)Dünya’nın geoid şekle sahip olması.

52)Şubat ayı normalde 28 gündür. Ama dört yılda bir 29 olur. Bunun sebebi nedir?
a)Dünya’nın küre şeklinde olması.
b)Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi.
c)Dünya’nın Ay’ın etrafındaki hareketi.
d)Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketi.

53) *. Gün içinde sıcaklığın değişmesi
*. Yerel saat farklarının oluşması
*. Gece ve gündüzün oluşması
Yukarıda verilen özelliklerin ortaya çıkmasına neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir?

a)Dünya’nın Güneş çevresinde dönmesi.
b)Dünya’nın şekli.
c)Dünya’nın eksen eğikliği.
d)Dünya’nın kendi çevresinde dönmesi.

54) Ülkemiz Kuzey Yarım Kürenin orta kısmına yakın bir yerde bulunmaktadır. 21 Mart’ta gece ve gündüz birbirine eşit olup ülkemiz İlkbahar mevsimini yaşarken Güney Yarım Kürenin orta kısmında bulunan bir ülke sizce hangi mevsimi yaşıyor olabilir ?
A ) İlkbahar B ) Yaz C ) sonbahar D ) kış

55) Geçmişte insanlar Güneş'in gökyüzünde hareket halinde olmasından dolayı Güneş'in Dünya etrafında döndüğünü düşünürlermiş. Fakat günümüzde bu olayın sebebinin Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi olduğu bilinmektedir.
Yukarıda anlatılanlardan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

A) Eski bilimsel düşüncelerle günümüzdekiler arasında farklılık olabilir.
B) Güneş, Dünya etrafında dönmektedir.
C) Dünya, kendi ekseni etrafında dönmesini bir günde tamamlar.
D) Güneş'in hareketleri değişebilir.

56) Ay'ın gündüz vaktinde gökyüzünde görülememesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ay'ın gündüz vaktinde Güneş'in arka kısmında kalması
B) Ay ve Dünya'nın Güneş etrafını farklı sürelerde dolaşmaları
C) Güneş'in verdiği ışığın Ay'a göre çok fazla olması
D) Ay ve Dünya'nın kendi etrafında dönme sürelerinin farklı olması

57) Aşağıdakilerden hangisi canlı gruplarından biri değildir?
a)Ağaçlar b)Hayvanlar
c)Mantarlar d)Mikroskobik canlılar

58) Aşağıdaki canlılardan hangisi yaşam alanı olarak diğerlerinden farklıdır?
a)Zürafa b)Fil c)Aslan d)Penguen

59) Yapılarında bir iç iskelete sahip olan hayvanlar hangi grup altında toplanmış olabilir
a) Yumuşakçalar b)Solucanlar c) Böcekler d) Omurgalılar

60) * Derileri nemlidir.
* Omurgalılar grubundadır.
* Yavruları solungaç, yetişkinleri akciğer solunumu yapar.
Özellikleri verilen canlı grubu hangisidir?

a) balıklar b) memeliler c) kurbağalar d) sürüngenler

61) Aşağıda bazı canlılar, canlı gruplarıyla eşleştirilmiştir. Verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
a) Yarasa – Kuşlar b) Kurbağa – Sürüngenler
c) Balina - Balıklar d) Tavuk – Kuşlar

62. Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanların özelliklerinden biri değildir?
A. Yavrularını sütle beslerler. B. Yumurta ile çoğalırlar.
C. Akciğer solunumu yapar. D. Vücutları tüylerle kaplıdır.

63)Bitkiler sınıflandırılırken hangi özelliklerine bakılır?
A-Kökünün olup olmamasına B-Gövdesinin olup olmamasına
C-Yaprağının olup olmamasına D-Çiçeğinin olup olmamasına

64) Çiçeğin bölümlerini dıştan sararak onları bir arada tutan kısım aşağıdakilerden hangisidir?
A) taç yaprak B) çanak yaprak D) kök D) gövde

65) Bitkinin aldığı su ve besini yapraklara ileten ve aynı zamanda bitkiye desteklik sağlayan kısım hangisidir?
A) kök B) gövde C) yaprak D) çiçek

66) Aşağıdakilerden hangisi kökün görevlerinden değildir?
A) boşaltım B) bitkiyi toprağa bağlamak
C) topraktan su emmek D) besin depo etmek

67) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Kara yosunu besinini hazır alır.
b) Aslan kendi besinini kendisi yapar.
c) Karanfil kendi besinini kendisi yapar.
d) Zakkum besinini hazır alır.

68) Aşağıdakilerden hangisi suda yaşayan bitkilerdendir?
A-buğday B.ayçiçeği C.mısır D.nilüfer


69. Ot → Otçul → Etçil Besin zincirine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Ot üretici konumundadır.
B. Zincirden otçulları çıkartırsak doğal denge bozulmaz.
C. Zincirdeki en az hayvan sayıcı etçillerindir.
D. Etçiller otçulları yiyerek beslenirler.

70) Hamurun mayalanmasında, sütün yoğurda veya peynire dönüşmesinde yardımcı olan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küf B) Maya C) Şapkalı D) Süs

71. Aşağıdakilerden hangisi mantarların olumlu etkilerinden değildir?
A) Kültür mantarları, proteince zengin besin kaynakları olarak kullanılabilir.
B) Bazı küf mantarları ilaç yapımında kullanılır.
C) Mantarlar ölü canlıları ayrıştırarak toprağın verimini arttırırlar.
D) Mantarlar uygun koşullarda, besinlerin bozulmasını hızlandırırlar.


72)Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların faydalarından biri değildir?
A. Penisilin ilacı yapılır. B. Sütü yoğurta çevirir.
C. Bitki ve hayvan atıklarını çürüttü.
D. Biyogaz üretimine yardım eder.

73. Meyve ve sebzeleri yemeden önce bol su ile yıkamanın asıl nedeni nedir?
a) Mikroskobik canlıların zararlarından korunma
b) Mis gibi kokma
c) Diş sağlığını koruma
d) Kalp ve damar sağlığını düşünme

74) Doğada büyük bir düzen ve denge vardır. Ama insanlar bu dengeyi bilerek ya da bilmeyerek bozarlar. Hangisi bu bozulmaya bir örnek olabilir?
a) Depremlerde insanların ölmesi
b) Kışın kalın giyecekler giyilmesi
c) Yılanların çekirgeleri yemesi
d) Dikkatsizlik nedeniyle ormanda yangın çıkması

75) Aşağıda oluşturulan besin zincirlerinden hangisi doğrudur?
A. atmaca - kuş - çekirge - ot
B. atmaca - kuş - çekirge - çekirge
C. ot - kuş – çekirge - atmaca
D. ot – çekirge – kuş - atmaca

76)Ses nasıl meydana gelir?
a.Ses maddenin titreşmesinden meydana gelir.
b.Sesi maddenin molekülleri çıkarır.
c.Ses maddenin ağırlığından meydana gelir.
d.Ses maddenin hal değiştirmesinden meydana gelir.


77) Bir öğrenci şimşek çakmasını izliyor. Işığı ve gök gürültüsünü görüyor.
Bu olayla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

a.Önce sesi duyar sonra ışığı görürüz.
b.Önce ışığı görür sonra sesi duyarız.
c.Sadece ışığı görürüz.
d.Işığı ve gök gürültüsünü aynı anda görür ve duyarız.

78) Bir öğrenci yanan bir mumun yanına saat koyup üzerine bir cam kap kapatıyor. Mum ışığının yandığı sürece saatin sesini duyan öğrenci, mum söndükten sonra saatin sesini duyamıyor.
Öğrencinin saat sesini duyamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Mumun sesi iletmemesi
Cam kabın sesi geçirmemesi
Mumun kısa sürede sönmesi
Cam kabın içinde boşluk oluşması


79. Bir maddenin saydam olup olmadığını aşağıdakilerden hangisini deneyerek anlayabiliriz?
a) Sesi geçirip geçirmemesini
b) Suyu geçirip geçirmemesini
c) Elektriği geçirip geçirmemesini
d) Işığı geçirip geçirmemesini

80) “Işık ışınlarının doğrusal yolla yayılması nedeniyle güneş ve ay tutulmaları olur.”
Aşağıdaki sıralamalardan hangisinde Ay tutulması gözlenir?

Güneş, Ay, Dünya
Dünya, Güneş, Ay
Ay, Güneş, Dünya
Ay, Dünya, Güneş
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim