Güzel Sanatlar Nedir yazısına puan ver :
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan | 8,54 / 10 | 13 kisi / 111 puan verdi.
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

güzel sanatlar nedir
Güzel sanatlar, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılır. Bu terim ilk defa Fransızca da beaux arts olarak, resim, heykel, baskı gibi görsel sanatları tanımlamak için kullanılmıştır. Günümüzde daha çok, klasik veya akademik sanatla bağlantılı olan geleneksel görsel sanatlar anlamına gelir.

Güzel sanatlar teriminin ortaya çıkışındaki motivasyon, resim, heykel gibi görsel sanat dallarını; tekstil, seramik gibi zanaat ve uygulamalı sanatlardan ayırmaktı. Buradaki “güzel”, sanat eserinin niteliğini değil, disiplinin estetikle bağlantısını vurgulamak için kullanılmıştır. Günümüzde icra edilen ve sadece resim, heykel ve baskıyla kısıtlı olmayan modern ve çağdaş sanat eserleri için açıklayıcı ve kapsayıcı olmadığından, buna alternatif olarak görsel sanatlar tabiri kullanılmaktadır.

Güzel Sanatların Çeşitleri
1 – Edebiyat: Kelimelerle yapilan bir güzel sanattir. Nazim ve nesir yolundaki bütün eserler bu kola girer.
2 – Resim: Yağli, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin üzerine çizgiler çizme ve boyama suretiyle yapilan güzel sanattir. Resim yapan sanatçiya ressam adi verilir.
3 – Heykel: Ya tabiatta var olan ya da hayalde canlandirilan varliklari, taş, çamur, tahta, maden gibi maddeler kullanmak suretiyle üç boyutlu olarak yapma işidir. Heykel yapanlara heykeltiraş adi verilir.
4 – Mimarlik: İnsanlarin estetik zevklerine hitap edecek şekilde yapilar yapmaktir. Tarihî olmak özelliğini kazanmiş yapitlar, tapmaklar. Camiler, saraylar, bir medeniyetin en güzel eserlerini meydana getirirler. Sanatçilarina mimar adi verilir.
5 – Musiki: Sesleri melodi haline getirme sanatidir. Musiki, pek çok bölümlere, ayrilir. Musiki bestecilerine musikişinas denir.
6 – Tiyatro: Bir hikâyenin, sahnede, oyuncular tarafindan canlandirilarak, temsil edilmesi sanatidir. Bugün tiyatro eserleri, sinemalarda, radyolarda, televizyonlarda yer almaktadir. Eseri oynayan sanatçilara aktör, aktris adi verilir.
7 – Dans: Musikiye uyularak yapilan ritmik hareketlerdir. Pek çok çeşitleri vardir.

Güzel sanatlar nedir
Şiir, müzik, resim, heykel, mimari, tiyatro gibi insanlarda estetik yönden bir zevk duygusu uyandıran sanatlara verilen isim. Güzel sanatların gayesi, güzelliği ifade etmek ve yorumlamaktır.

Avrupa milletlerinde yukarıda sayılan dalların hemen hepsi vardır. Geçmişten kalan ve günümüzde ortaya konan eserler, bu dalların birine ve kendi içlerindeki bölümlerine aittir.

Güzel sanatların bazılarına Türk-İslam medeniyetinde rastlanmaz. Bunlar, İslam dininin yasak ettikleridir. Güzellik; cemiyetlere, zamana ve bazen insana göre değişen izafi bir kavramdır. Güzellik, eşya ve olayların insan tarafından tefsirinden doğan bir anlayış ve hükümdür. Bu anlayış ve hüküm, her zaman değişebildiğinden, bazı cemiyetler için güzel bilinen şeyler, bir başka cemiyet için çok çirkin olabilir. İnsanların sahip olduğu inançların da, güzelin tarif, tespit ve ifadesinde büyük tesiri vardır. Asırlar boyunca Müslümanlarda, İslamiyetin bildirdiklerine ters bir güzellik olamayacağı anlayışı hakim olmuştur.

Bu bakımdan Türk-İslam medeniyetinde güzel sanat dallarının Avrupa’da da bulunan şiir, mimari gibi dalların yanısıra hatt, tezhib, tezyinat, hakk, oyma vs. gibi orijinal ve fevkalade güzel sahaları doğmuştur. Asırlar boyunca bu sahalarda gelişen ve paha biçilmez eserler verilen güzel sanat dallarına, Meşrutiyetten sonra Avrupa’dan yavaş yavaş resim, heykel ve bunlara benzer sanatlar da dahil edilmiş, zamanla yaygınlaşmıştır. Son yıllarda kendi güzel sanat dallarımız tamamen unutulmuş, yerlerini Avrupa menşeli olanlar almıştır.

Güzel sanatların gayesi insanlarda estetik heyecan uyandırmaktır, denilebilir. Ancak bu sanatların gayesi ve tarifi tarih boyunca filozoflar arasında ihtilaflara yol açmıştır. Her felsefi akım, hatta her filozof, kendine mahsus bir amaç ve tarifle ortaya çıkmıştır. Bu da tarih boyunca gereksiz tartışmaları ortaya çıkarmıştır.

Güzel Sanatlar
Ülkemizde de uzun zamandır üniversitelerde ayrı bir fakülte olarak eğitim veren güzel sanatlar, çoğu insan için anlaması güç bir konu haline gelmiştir. Bazıları sanatın güzelinin nasıl olacağını düşünürken, kimileri de sanatta güzel çirkin ayrımı olduğunu dahi düşünmüştür. Ancak bu tür bir isim konulması hala birçok çevre tarafından garip bulunsa da, temel olarak göze hitap eden sanat dallarının kast edildiği de söylenebilir. En basit tanımla güzel sanatlar; insanın zevk duyduğu konularla yakından ilgili olan ve güzellik kavramını sanatın merkez noktasına oturan tüm sanat dallarıdır.

Tarihsel süreç içerisinde bilhassa heykel ve resim sanatı için kullanılan bu güzel sanatlar tabiri, kaynak olarak Fransızca kökenli “Beaux Arts” olarak tanımlanmaktadır. Bu tür güzelliğin ön planda tutulduğu sanat dallarını ifade etmek için kullanılan güzel sanatlar tabiri zamanla değişmiş ve günümüzde akademik çevrelerce geleneksel yapıda gelişen sanatlar için kullanılır hale gelmiştir. Klasik anlamda yorumlanan sanat dallarının akademik ortamda incelenmesinde yaygın bir şekilde kullanılan güzel sanatlar kavramı, görsel sanatların gelenekçi kanadının kast edilmesidir.

Tekstil alanında ortaya çıkan sanat çalışmalarıyla başlayan ayrım yapılma ihtiyacı, daha sonra seramik gibi zanaata yönelik sanat dallarının da eklenmesiyle akademik çevrelerce bir ihtiyaç haline gelmiştir. Heykel ve resim gibi görsel paylaşımla güzellik çevresinde dolaşan sanat dallarının uygulamalı sanat dallarından ayrılmasını sağlayan güzel sanatlar deyimi, sanatın modern ya da çağdaş gibi yorumlandığı günümüz için bir ihtiyaç olmuştur. Sanatla ilgili akademik açıdan yaklaşımlarda bir gereksinim haline gelen güzel sanatlar kavramı içindeki “güzel”, sanılanın tamamen aksine sanat eserine değil disipline yönelik bir sözcüktür.

Baskı teknikleriyle kısıtlanamayan sanatlar olan resim ve heykelin modern sanat anlayışları içerisinde kapsamlı ve açıklayıcı bir biçimde tanımlanabilmesi için güzel sanatlar kavramının kullanılması gerekir. Zira bu tür sanat dallarında sanatçı herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan zihninde canlandırdığı eseri doğrudan yapabildiğinden, “güzel” sözcüğü disiplin ile sanatsal estetik arasındaki farkı vurgulamak adına kullanılmaktadır.

güzel sanat, güzel sanatlar, güzel sanatlar nedir, güzel sanatlar nelerdir,