Naturalizm Nedir
Naturalizm ( İng. Naturalism ): Sanat yapıtında doğal gerçekliği hiçbir değişime uğratmadan, üsluplaştırıp ülküselleştirmeden betimlemeyi amaçlayan anlayış.

19.Yüzyılın ikinci yarısında ( 1870′li yıllarda ) ortaya çıkmış bir edebi akımdır. Realizme tepki olarak doğmamış; tersine, realizmi daha da ileri götürmüştür. Realizm ve Naturalizmin ortak yönleri (benzerlikleri) vardır. Realizmin anket ve gözlem yöntemine naturalizm deneyi de eklemiş, toplumu ve doğayı laboratuvardaki gibi algılamıştır. Naturalizmin doğuşunda Hippolyte Taine’nİn determinizm ( gerekircilik : aynı nedenler, aynı ko­şullar altında, aynı sonuçları verir ), Claude Bernard’ın deneysel uygulama, Darwin’in evrim ve soyaçekim düşünceleri etkili olmuştur. Naturalizmin ilkelerini Emile Zola, “Deneysel Roman” adlı kitabında açıklamıştır.

Natüralizmin Özellikleri
1. insan kişiliğini, insanın duygu, düşünce ve eylemlerini kalıtım ve çevrenin ürünü olarak açıkla­mışlardır. İnsandaki asıl belirleyicinin de, insanın kendi iradesinin değil; içinde yaşadığı toplumsal çevre ve soyaçekim özellikleri olduğunu düşün­müşlerdir.

2. Naturalizmde yazar yalnızca bir gözlemcidir. Olayların, insanların olumlu ya da olumsuz yanlarını övmek ya da kınamak durumunda değildir. Naturalist yazar, bu olay ya da kişiler için yalnızca bir tutanakçı konumundadır.

3. Realistlerin, sanat için sanat” anlayışlarına karşın naturalistler, ” toplum için sanat” anlayı­şına sahiptirler. Yapıtlarına kahraman olarak toplum dışına itilmiş sarhoş, hırsız, fahişe gibi tiplerin ya­nında yoksul işçi ve köylüleri seçmişlerdir.

4. Naturalist yapıtlarda olaylar, yazar tarafından yönlendirilmez. Doğal bir seyir izler. Kişiler, ait oldukları toplumsal grubun diye konuştururlar. Dil, doğal ve yalındır. Hatta zaman zaman argoya ka­çan söyleyişler vardır.

5. Realist yapıtlarda zaman zaman uzak ülke­lerdeki yaşam ve insanlar, geniş zamanların anlatı­mı vardır. Naturalist yazarlar, yapıtlarında kendi toplumla­rının gerçeklerini ve içinde bulundukları zamanlan anlatmışlardır.

6. Tiyatroda dekor, kostüm gibi öğeler ayrıntılı bir biçimde verilerek, çevrenin insana etkileri vur­gulanmaya çalışılır.

7. Naturalizmde öykü, roman ve tiyatro gibi türler gelişmiştir.

Natüralizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri
Selahattin Enis…………………………. roman
Nâbizâde Nazım……………………… roman
Hüseyin Rahmi Gürpınar…………. roman, öykü

Natüralizmin Önemli Sanatçıları
Goncourt Kardeşler:
Edmon ve Jules………………………… roman
John Steinbeck………………………… roman, öykü
Emile Zola………………………………… roman
Alphonse Daudet……………………… roman, öykü
Guyde Maupassant…………………… öykü, roman
Henriklbsen……………………………… tiyatro

Natüralizm Hakkında Bilgi
Natüralizm, felsefi bir akım olarak doğmuş ve sanata yansımıştır. Doğacılık anlamına gelen Natüralizm, sanatta ve edebiyatta temel olarak doğayı amaç edinmektedir. Bilimsel bir bakış açısı sunan Natüralizm, doğayı tüm yönleri ile sanata sokmaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısında edebiyatta kendisini gösteren Natüralizm, Realizm ile bağdaşan özellikler taşımaktadır. Gerçekçilik akımındaki aklın öncülüğü Natüralizm sayesinde zirve yapmıştır. Natüralistler, Realizm’deki yöntemlere deneyi de ekleyerek adeta bir laboratuar ortamı kurmuşlardır. Kurdukları bu ortamda doğacı yazarlar, insanı ve toplumu bu şekilde ele almışlardır. Fransa’da ortaya çıkan Natüralizm’in temelleri Hippolyte Taine tarafından atılmıştır. Taine, bilimsel yöntemler ile edebiyat eleştirisi yaparak bambaşka bir fikir ortaya çıkarmıştır. Natüralizm’in özellikleri Emile Zola tarafından “”Deneysel Roman”” adlı kitapta edebiyat dünyasını sunulmuştur. Zola bu kitaptan sonra Natüralizm’e ait birçok roman yazmış ve ismini bu akım ile özdeşleştirmiştir.

Natüralizm’in Karakteristik Özellikleri
•* Natüralist yazarlar olaylara ve kahramanlara bir gözlemci edasıyla yaklaşırlar. Objektif bir bakış açıcına sahip olan natüralistler, kahramanlar arasında değerlendirme yapmadan olayları sorgulamadan okuyucuya sunarlar.

• * Deneysel bir bakış açısı ile hareket eden natüralist yazarlar, kahramanları kendi toplumları ve yaşayış biçimleri içerisinde vermektedirler. Bu şekilde insanı oluşturan kavramları da ortaya koyan natüralistler, sosyal çevre ve soyaçekimin varlığına son derece bağlı olduklarını gösterirler.

• * Realizm ile gerçekçilik ve bilimsel metot açısından örtüşen Natüralizm “sanat görüşü” noktasında söz konusu akıma ters düşmektedir. Realizm’deki “Sanat, sanat içindir.” anlayışı doğacılar tarafından “ Sanat, toplum içindir.” olarak değiştirilmiştir.

• * Natüralist eserlerde kahramanlar sosyal bir dışlanmışlık yaşayan kişilerden seçilirken çoğu zaman da köylü, işçi kesimden seçilmiştir.

• * Bilimsel bir bakış açısı ile hareket eden doğacılar, hayatın her yönünü edebiyata sokmaya çalışmışlarıdır. Bu amaçla toplumun ahlâk açısından iyi ya da kötü her olayı ve kişisi natüralist eserlerde görülmektedir.

Dünya Edebiyatının Önemli Natüralistleri
• * Goncourt Kardeşler
• * Emile Zola
• * John Steinbeck
• * Alphonse Daudet
*• Guy de Maupassant
• * Henrik lbsen

Türk Edebiyatı’nda Natüralizm
Edebiyatımıza Natüralizm’i tanıtan yazar Beşir Fuad’ dır. Beşir Fuad, Natüralizm’i kurgusal eserlerde kullanmak yerine direk anlatım olarak kullanmıştır. Doğacılık akımını yazıları ile edebiyat dünyasına tanıtmıştır. Bilimsel yöntemlerin edebiyatta kullanılmasını savunan Beşir Fuad, sayesinde ülkemizde roman ve öykü türleri Natüralizm ile buluşmuştur. Bu buluşmanın ilk örneği Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan ‘Müşahedat’ adlı eserdir. 1891’de yazılan bu roman edebiyatımızın ilk Doğacı romanı olarak anılmaktadır. Bu ilk örneğin dışında Türk Edebiyatı’nın kuşkusuz en önemli natüralist yazarı Hüseyin Rahmi Gürpınar’dır. Edebiyat-ı Cedîde dönemi bağımsızlarından olan Hüseyin Rahmi Gürpınar, Doğacılık akımını romanlarında etkin bir şekilde uygulamıştır. Toplumu tüm yönleri ile ele alan Gürpınar, Mürebbiye adlı romanında kahramanlarından birinin cümleleri ile Natüralizm’i okuyucuya anlatma gibi dikkat çekici bir yol da kullanmıştır.

Naturalizm, Naturalizm Nedir, Naturalizm Hakkında Bilgi, Naturalizm Anlamı, Naturalizmin Özellikleri, Naturalizm Kısaca,
  Realizm Nedir

  Realizm Nedir 19.yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki ola­rak doğmuş bir sanat ve edebi akımdır realizm. Bu döneme kadar geiinen süreçte, fen bilimle­rinde ve toplumsal bilimlerde önemli gelişmeler olmuştur. Özellikle deneysel bilimlerde gelinen aşama, olguların... Devamını Oku

  Kişiselcilik Nedir

  Kişiselcilik Kişiselcilik, soyut düşüncülükle özdekçiliğin karşısına tinsel gerçekliği, sözü geçen iki bakış açısının da parçalara böldüğü birliği yeniden yaratacak sürekli çabayı koyar. Kişiselcilik, Descartes’in “Düşünüyorum öyleyse varım”... Devamını Oku

  Egzistansiyalizm Nedir

  Egzistansiyalizm Nedir (varoluşçuluk) önce 1927′de Alman düşünür Martin Heideger tarafından ortaya konmuştur. Daha sonra ikinci Dünya Savaşı yıllarında Fransız düşünür ve sanatçı Jean Paul Sartre tarafından geliştirilmiş ve edebiyata uygulanmıştır. Egzistansiyalizm... Devamını Oku

  Dadaizm Nedir

  Dadaizm Nedir Öncüsü, Romen asıllı ozan Tristan Tzara’dır. Tzara, genç sanatçıların bir toplantısında “Larousse” sözlüğünden rastgele bir sayfa açmış ve karşısına çıkan ilk sözcük “Dada” bu edebi akımın adı olarak benimsemiştir. Sözünü ettiğimiz... Devamını Oku

  Fütürizm Nedir

  Fütürizm Nedir 2O.yüzyıiın başlarında İtalya’da doğmuştur. Ku­rucusu İtalyan şairi Marinetti, 1909′da fütürizmin bildirisini Figaro gazetesinde yayımlamıştır. Fütürizm, yaşamdaki sürekli değişimin sanata da yansıması gerektiğini vurgular. O yüzden... Devamını Oku

  Kübizm Nedir

  Kübizm Nedir Kübizm, 20. yüzyılın başında Empresyonizme tepki olarak doğan, önceleri resim ve heykel sanatlarında etkili olan, daha sonra edebiyata yansıyan bir akımdır. Kübizm, dış dünyadaki nesnelerin yalnız görünen değil, görünmeyen taraflarını da göstermeye,... Devamını Oku

  Ekspresyonizm Nedir

  Ekspresyonizm Nedir 20. yüzyılın başında Empresyonizme tepki olarak doğan Ekspresyonizm, insanın iç dünyasındaki duyguları anlatmaya (dışa vurmaya) önem veren bir akımdır. Ekspresyonizm (dışavurumculuk) önce resim alanında ortaya çıkmış, daha sonra edebiyata... Devamını Oku

  Empresyonizm Nedir

  Empresyonizm Nedir I9.yüzyılın sonlarında Fransa’da doğmuştur. önce resimde, sonra da edebiyatla etkisini göstermiştir. Dış dünyanın sanatçıda bıraktığı izlenimleri anlamayı amaçlamıştır. Onlara göre sanatçı, dünyayı olduğu gibi anlatamaz. Ancak hayallerle... Devamını Oku

  Sembolizm Nedir

  Sembolizm Nedir Şiirdeki gerçekçiliğe (parnasizm) tepki olarak 1880′li yıllarda Fransa’da doğmuştur. 1885 ve 1902 yılları arasında da en verimli dönemini yaşamıştır. Deneysel bilimlerin gelişmesi, doğayı ve insanı maddesel, somut gerçekçiliğiyle kavrama düşüncesi... Devamını Oku

  Hümanizm Nedir

  Hümanizm Nedir Avrupa’da Ortaçağ, “skolastik” sözcüğüyle anla­tılmaktadır. Kilise’nin toplumsal yaşamın her alanı­na egemen olduğu bu karanlık dönem boyunca kültür ve sanata korkunç bir baskı uygulamıştır. Hristiyanlık düşüncenin gelişmesini Önlemiş,... Devamını Oku

  Klasisizm Nedir

  Klasisizm Nedir 17.yüzyılda Fransa’da doğmuş bir edebi akı­mdır. 17.yüzyıl Fransası’nın toplumsal ve siyasal ya­pısı,düşünsel alanda rasyonalizm (akılcılık) felsefe­si, klasisizmin doğuşunda etkili olmuştur. Bu yüzyılda Fransa’da güçlü bir krallık... Devamını Oku

  Romantizm Nedir

  Romantizm Nedir 18.yüzyılda klasisizme tepki olarak Fransa’da doğmuş bir edebi akımdır. 19.yüzyılda tüm Av­rupa’ya yayılmış ve orada benimsenmiştir. Ortaya çıkişında 1789 Fransız İhtilali sonrasında ki toplumsal, siyasa! ve düşünsel yapının etkileri vardır.... Devamını Oku

  Parnasizm Nedir

  Parnasizm Nedir 19.yüzyılın ikinci ya­rısında Fransa’da doğmuştur. Realizmi ve naturalizmi doğuran toplumsal ve siyasal koşullar, parnasizm İçin de geçerlidir, realizm ilkelerinin şiire yansımasıdır. Kısacası “şiirdeki gerçekçilik” olarak adlandırılabilir. Realizmin... Devamını Oku

  İdealizm Nedir

  İdealizm Nedir İdealizm; Var olan her şeyi düşünceye bağlayan, düşünce dışında nesnel bir gerçekliğin var olduğunu kabul etmeyen felsefe öğretisi. Felsefe’de dünyayı ve varoluşu, bilinç ve düşünceyi önem vererek açıklayan öğreti… idealistler,... Devamını Oku

Sağlıklı Tırnaklar
Kadınlarda Saç Dökülmesi
Varis Şikayetleri
Sivilcelerden Kurtulma