Hakkında Bilgi

Medeni kanun ile ilgili bilgiler

MEDENİ KANUN'UN KABULÜ (17 ŞUBAT 1926)
Medeni Kanun'un Kabulü (17 Şubat 1926): Osmanlı İmparatorluğu döneminde hukuk işleri din kurallarına göre yönetilmekte olduğundan, çağdaş toplumlar düzeyine erişmek isteyen Türk Toplumunun temel gereksinmelerinin, söz konusu hukuk yapısıyla karşılanamayacağı anlaşılmıştı. Tanzimat Dönemi'nde hazırlanan Mecelle, bazı yenilikler getirmekle birlikte, kişilerin hak ve borçları, aile kurumu, işleyişi ve sona ermesi, mülkiyet ilişkileri, miras sorunları, kiralama, satın alma, ödünç verme, vb. ilişkiler açısından, gerçek bir Medeni Kanun sayılamazdı. Bu nedenle İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanan Medeni Kanun, 17 Şubat 1926'da TBMM'de kabul edilerek, yürürlüğe kondu. Bunu, öbür temel yasalar ile, ceza hukuku alanındaki boşlukları gideren Ceza Kanunu'nun kabul edilip (1 Mart 1926)
yürürlüğe konması izledi.

Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle; Türk ailesi, çağdaş ve demokratik bir yapıya kavuşturuldu. Kadın ve erkek eşit haklara sahip oldu. Tek kadın ile evlilik ve resmî nikâh esası getirildi. Kadına da boşanma hakkı tanındı. Boşanmalarda kadın ve çocuğun geleceği güvence altına alındı. Miras hukukunda kadın ve erkek eşitliği sağlandı.

Türk Medeni Kanunu İle
• Ailede kadın-erkek eşitliği sağlandı.
• Evlilikte resmi nikah zorunluluğu getirildi.
• Tek eşle evlilik esası getirildi.
• Kadınlara, istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanındı
• Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın-erkek eşit hale getirildi
• Patrikhanelerin, din işleri dışındaki yetkileri kaldırıldı

Medeni hukuk, şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen, şahısların doğumdan (tüzel kişilerde kuruluşundan) ölümüne (tüzel kişilerde sona ermesine) ilişkilerini düzenleyen özel hukuk dalıdır. Kişiler hukuku, Aile Hukuku, eşya hukuku, miras hukuku medeni hukuk kapsamında yer alırlar ve medeni kanunla düzenlenirler. Borçlar hukuku ve ticaret hukuku da aslında medeni hukukun uzantısıdır. Medeni hukuk salt bir hukuk dalı olmaktan öte hukukun özüdür.

Türkiye'de Medeni Kanun, İsviçre Medeni Kanunundan iktibas edilmiştir. Kazuistik metoda sahip Prusya Kanunu ile devrimci bir felsefeye sahip katı Fransız Kanunu arasında kalarak ortalama bir yol izlemiştir. Kanuna öncelik tanımakla birlikte hakime takdir hakkı da tanımaktadır. 1 Ocak 2002 tarihinde tümüyle gözden geçirilerek yenilenmiş ve Yeni Medeni Kanun yürürlüğe girmiştir. Türk Medeni Kanununun Türkiye'nin modernleşmesinde benzersiz katkısı bulunmaktatır. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Kemal Oğuzman, Jale Akipek'in de aralarında bulunduğu hukukçular bu hukuk dalına büyük katkılar yapmışlar, ülkemizde medeni hukuk doktrininin oluşmasında büyük rol oynamışlardır.

Türkiye’de kadının Anayasa’da dahi “anne ve eş” kimliğinden kurtulamadığını ileri süren Prof. Dr. Toygar, son yıllarda iyileştirilen, yenilenen yasaların da uygulamalardaki eksik ve sıkıntılardan dolayı kadının sorununa çözüm olmadığını söyledi.

Türkiye’nin, kadın eğitimi, çalışma hayatı, siyasete katılım gibi değerlendirmede, gelişmiş değil, kalkınmakta olan veya geri kalmış ülkeler arasında yer aldığını anlatan Prof. Dr. Nurselen Toygar, “TBMM Başkan Vekilliğine Güldal Mumcu, TÜSİAD’a Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın seçilmesi, Hükümette Nimet Çubukçu’nun bakan olarak yer alması, Türk kadınını bu yıl da gelişmiş ülkeler kategorisine taşıyamadı. Kadının sayısal oranda, tabanda sıkıntısı var” dedi.

Türkiye’de ilköğretim çağındaki her 5 kız çocuğundan birinin eğitimi bıraktığını kaydeden EKAM Müdürü Prof. Dr. Toygar, şu bilgiyi verdi:

“Araştırmalarda ‘kız çocuklarının kayıt yaptırmama ve ilköğretime devam etmeme nedenleri’ arasında, okul masrafını erkek çocuklar lehine kullanma oranı yüzde 17.2, kızların okumasına izin vermeme yüzde 14, ev işlerine yardım yüzde 11.3, ev halkının ekonomik faaliyetlerine yardım etme yüzde 7.5, ücretli bir işte çalışma zorunluluğu yüzde 2 gibi sonuçlar saptandı. OECD 2006 Eğitim Göstergeleri Raporu’na göre, Türkiye’de kız öğrencilerin eğitime devam etme yaş ortalaması 11.8’dir. Bu oran İsveç’te 21.8, Polonya’da 17.5, İrlanda’da 17.5, Almanya’da 17.3, Yunanistan’da 17.3’dür.”

Marmara bölgesinde yüzde 13.1 oranında kadının okur-yazar olmadığını, Güneydoğu Anadolu’da ise bu oranın yüzde 46.3’e çıktığını savunan Toygar, okuma-yazma bilmeyen 40 yaş üzeri kadın oranı yüzde 64, 65 yaş ve üzeri kadın oranının ise yüzde 24 seviyelerinde tespit edildiğini söyledi.

Kırsalda yüzde 28.6 oranında kadının okur-yazar olmadığını, yüzde 4.8’inin ise diplomasız okur-yazar durumda olduğunu anlatan Toygar, “İlköğretime kayıtlı olup okula devam etme oranı erkeklerde yüzde 73, kızlarda yüzde 69’dur. Bu örneklerden de görüldüğü gibi kadınlarımız yasal haklarını tam olarak kullanamamaktadır. Bunun en büyük nedeniyse toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan yöneticilerimizin azlığı ve erkek egemen toplum yapısıdır” diye konuştu.

“54 ÜLKE ARASINDA 53. OLMAK”
Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de kadın nüfusunun istihdamı açısından 54 ülke arasında Türkiye’nin 53. sırada yer aldığını vurgulayan Toygar, Türkiye’de kadınların istihdam oranının yüzde 26.17 olduğunu ifade etti. Bu oranın, İsveç’te yüzde 48.83, Portekiz’de yüzde 46.59, Almanya’da yüzde 44.81, İtalya’da yüzde 40.23 olduğunu anlatan Toygar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de kırsalda 100 kadından 81.9’u ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. Kentteyse yüzde 49’u ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. Kayıt dışı işlerde çalışan kadın oranı yüzde 5.4’tür. Karar alma mekanizmasında, 2006 yılı verilerine göre, genel müdür yardımcısı ve üst düzey unvanlarda kadın temsili yüzde 5.1, daire başkanı yüzde 14.9, kadın büyükelçi oranı yüzde 9, mülki idare amiri oranı 18, rektör yüzde 5.3, dekan yüzde 12.6, öğretim üyesi yüzde 39’dur. Türkiye’de 74 ilden 71’inde erkek avukatlar baro başkanı oldu. Türkiye barolarına kayıtlı avukatların yüzde 68’i erkek, yüzde 32’si kadındır. TBMM’de kadın milletvekili sayısı 50, oranı ise 9.1’dur. Bu rakamlarla Türkiye parlamentodaki kadın temsilinde, dünya ülkeleri sıralamasında ancak Etiyopya, Kenya gibi ülkeleri geçerek yine son sıralarda yer almaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri sıralamasındaysa son sırada yer almaktadır. 2004 yerel seçim sonuçlarına göre, 18 kadın belediye başkanından 1’i il, 5’i ilçe, 12’si belde belediye başkanıdır.”

Kadınların kendileri için var olan haklarını kullanabilmesi ve ulusal bazda çözüm projeleri üretilmesi gerektiğini dile getiren Toygar, sivil toplum örgütleri ve kadın kuruluşlarının, kadın farkında lığının geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çok ciddi çalışmalar yaptığını söyledi.

medeni kanun, medeni kanun nedir, medeni kanun ne demek, medeni kanun neye denir, medeni kanun hakkında, medeni kanun ile ilgili bilgiler, medeni kanun hakkında bilgi, medeni kanun ne demektir, medeni kanun anlamı, medeni kanun özellikleri, medeni kanun nedir, medeni kanun hakkında kısa bilgi, medeni kanunun kabulü, medeni kanun ne zaman kabul edildi,
Farmasi Katalou
Eitim ve gretim Eitim ve gretim