Mesnevi Örnekleri yazısına puan ver :
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan | 10,00 / 10 | 1 kisi / 10 puan verdi.
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

Mesnevi örnekleri nedir
Küçük Hikâye Hikâyet-i Leylî vü Mecnûn
Meğer bir gün ki âteş-i pâre-i Necd
Şerer pervanesi Mecnûn-ı pür vecd

Siyeh-mest-i şarâb-ı hayret olmış
Kararmış gözleri Leylî’yle dolmış

Dolaşdurmış perîşân seyr-i râha
Tutulmış kendüsi çün dâm-ı mâha

Dönüp ol şu’le-i cevvâle-i gam
Yanup durmakda olmış şem’a hemdem

Düşüp çün mûy-ı zengî pîş ii tâba
Bozulmuş genc-i târ-ı ıztıraba

Katup seyl-i sirişkin bahr-ı hûna
Sükûn el vermiş ol cûy-ı cünûna

Olup hoşnûd kendü âteşinden
Şikâyet etmez olmış mâhveşinden

Cefâdan nây gibi zâr etmez olmış
Varup Leylîyi bîzâr etmez olmış

Olup fariğ dil-i dîvânesinden
Usanmış vaz’-ı küstâhânesinden

Duyup ol berk-i sâmân ya’nî
Leylî Gazabnâk eylemiş Kays’a tecellî

Demiş etdünse feryadı ferâmûş
Gerekmez bana artık gûş u mengûş

Perîşân olmağı edüp tahayyül
Senün-çün şânelenmişdür bu kâkül

Bu suretler senün-çün rû-nümâdur
Nazar âyineye sanma sanadur

Hemân yan ağla Mevlâyı seversen
Koma feryadı Leylâyı seversen

Meğer dîvâneye taş atdı Leylâ
Komadı urmadık baş seng-i hârâ

Olur ma’şûk dâğ u zahme tâlib
Nişan lâzımdır âşıklarda Gâlib

Mülevvendür hemîşe kâr-ı uşşak
Meğer imdâd ede Hunhâr-ı uşşak

Kerem-hâhum cenâb-ı mevlevîden
Vere bir neş’e şûr-ı ma’nevîden

Dîbâce-i Eş’âr-ı Gül-i Sad-Berg
Seherden seyre vardum murgzâra
Hezârân murg gördüm geldi zara

Gül ü lâleyle zeyn olmış çemenler
Oyuna girdi gönlekcek semenler

Çü gördüm nakş-ı Erjeng oldı sahra
Edüp bir nice rengîn şi’r peyda

Kadem basdum izâr-ı mihr ü mâha
Ki tâ erdüm cenâb-ı Pâdişâha

Yüzüm sürüp çemenler gibi hâke
Du’âlar eyledüm ol zât-ı pâke

Oluban bîd bergi gibi lerzân
Nihâl-i erguvan-veş derledüm kan

Sunup bu nazmı dest-i Şehriyâra
Gül-i sad-bergi irgürdüm bahara

(Hayalî Bey)

Mesnevi, Mesnevi örnekleri, Mesneviye örnek, Mesneviye örnekler,